Gujarat Fortunegiants WON
Gujarat Fortunegiants
26
Vs
20
Dabang Delhi K.C.
Starters
Touch Points
Bonus Points
Raid Points
Tackle Points
Total Points
Starters
Touch Points
Bonus Points
Raid Points
Tackle Points
Total Points
Gujarat Fortunegiants Sukesh Hegde empty raid
Dabang Delhi K.C. R. Sriram empty raid
Gujarat Fortunegiants Sukesh Hegde empty raid
Dabang Delhi K.C. R. Sriram successful raid
Dabang Delhi K.C. Abolfazi Maghsodlou unsuccessful raid
Dabang Delhi K.C. R. Sriram successful raid
Dabang Delhi K.C. Sunil unsuccessful raid
Dabang Delhi K.C. Suresu Kumar empty raid
Dabang Delhi K.C. Pawan Kumar
Dabang Delhi K.C. R. Sriram successful raid
Gujarat Fortunegiants Sukesh Hegde empty raid
Dabang Delhi K.C. R. Sriram successful raid
Gujarat Fortunegiants Sukesh Hegde empty raid
Dabang Delhi K.C. Anand Patil empty raid
Dabang Delhi K.C. Viraj Vishnu Landge unsuccessful raid
Dabang Delhi K.C. Suresu Kumar
Dabang Delhi K.C. Suresu Kumar empty raid
Gujarat Fortunegiants Rohit Gulia empty raid
Dabang Delhi K.C. Anand Patil successful raid
Gujarat Fortunegiants Sukesh Hegde empty raid
Dabang Delhi K.C. Suresu Kumar empty raid
Gujarat Fortunegiants Fazel Atrachali successful raid
Dabang Delhi K.C. R. Sriram empty raid
Gujarat Fortunegiants Sukesh Hegde empty raid
Gujarat Fortunegiants Abolfazi Maghsodlou unsuccessful raid
Gujarat Fortunegiants Rakesh Narwal successful raid
Gujarat Fortunegiants Parvesh Bhainswal unsuccessful raid
Gujarat Fortunegiants Rakesh Narwal empty raid
Gujarat Fortunegiants Abozar Mighani unsuccessful raid
Gujarat Fortunegiants Sukesh Hegde empty raid
Dabang Delhi K.C. Anand Patil empty raid
Gujarat Fortunegiants Sachin successful raid
Dabang Delhi K.C. R. Sriram empty raid
Gujarat Fortunegiants Rakesh Narwal empty raid
Gujarat Fortunegiants Vikas Kale unsuccessful raid
Gujarat Fortunegiants Sukesh Hegde empty raid
Dabang Delhi K.C. Suresu Kumar successful raid
Gujarat Fortunegiants Sukesh Hegde successful raid
Dabang Delhi K.C. Abolfazi Maghsodlou
Gujarat Fortunegiants Rakesh Narwal empty raid
Dabang Delhi K.C. R. Sriram successful raid
Gujarat Fortunegiants Sukesh Hegde empty raid
Dabang Delhi K.C. Abolfazi Maghsodlou empty raid
Gujarat Fortunegiants Rakesh Narwal successful raid
Gujarat Fortunegiants Sukesh Hegde successful raid
Dabang Delhi K.C. Meraj Sheykh empty raid
Gujarat Fortunegiants Rakesh Narwal successful raid
Gujarat Fortunegiants Rakesh Narwal
Gujarat Fortunegiants Rakesh Narwal
Dabang Delhi K.C. Anand Patil empty raid
Gujarat Fortunegiants Rakesh Narwal empty raid
Dabang Delhi K.C. Nilesh Shinde empty raid
Gujarat Fortunegiants Sukesh Hegde empty raid
Dabang Delhi K.C. Anand Patil
Gujarat Fortunegiants Rakesh Narwal successful raid
Dabang Delhi K.C. Rupesh Tomar empty raid
Gujarat Fortunegiants Sukesh Hegde empty raid
Gujarat Fortunegiants Parvesh Bhainswal unsuccessful raid
Gujarat Fortunegiants Sachin successful raid
Dabang Delhi K.C. Abolfazi Maghsodlou empty raid
Gujarat Fortunegiants Sachin empty raid
Dabang Delhi K.C. Viraj Vishnu Landge empty raid
Gujarat Fortunegiants Sukesh Hegde empty raid
Dabang Delhi K.C. Abolfazi Maghsodlou successful raid
Dabang Delhi K.C. Nilesh Shinde unsuccessful raid
Dabang Delhi K.C. Nilesh Shinde empty raid
Gujarat Fortunegiants Sukesh Hegde empty raid
Dabang Delhi K.C. Anand Patil empty raid
Gujarat Fortunegiants Rakesh Narwal empty raid
Gujarat Fortunegiants Abozar Mighani unsuccessful raid
Dabang Delhi K.C. Nilesh Shinde unsuccessful raid
Dabang Delhi K.C. Rupesh Tomar empty raid
Gujarat Fortunegiants Rakesh Narwal empty raid
Dabang Delhi K.C. Meraj Sheykh empty raid
Gujarat Fortunegiants Sukesh Hegde empty raid
Gujarat Fortunegiants Abozar Mighani unsuccessful raid
Dabang Delhi K.C. Rupesh Tomar unsuccessful raid
Dabang Delhi K.C. Rupesh Tomar empty raid
Gujarat Fortunegiants Rakesh Narwal empty raid
Dabang Delhi K.C. Rupesh Tomar empty raid
Gujarat Fortunegiants C Kalai Arasan empty raid
Gujarat Fortunegiants Abolfazi Maghsodlou
Gujarat Fortunegiants Sachin successful raid
Gujarat Fortunegiants Parvesh Bhainswal unsuccessful raid
Gujarat Fortunegiants Rakesh Narwal empty raid
Dabang Delhi K.C. Suresu Kumar empty raid
Gujarat Fortunegiants Abozar Mighani empty raid
Dabang Delhi K.C. Abolfazi Maghsodlou empty raid
Gujarat Fortunegiants
Dabang Delhi K.C.
57%
Created with Raphaël 2.1.0
Points%
43%
10
Raid Points
11
8
Tackle Points
5
4
All Out Points
2
4
Extra Points
2